Category Archives: Scratchbook

Hop, hop hop… Hoplr, aanzet van een onderzoek naar de impact van locale sociale media op ons dagelijks leven

 

English version

Hoplr trok onze aandacht op 17 September 2017 toen Sami Sougir, toen nog de fractieleider van de VLD, nu vleugeladjudant van Gentse burgemeester Mathias De Clercq, Daniël Termont interpelleerde in de gemeenteraad.  Er waren pamfletten gebust in elk huis in elke straat van de stad. We herinneren ons allemaal ‘Google Street View’, toen speurende camera’s onze buurten binnendrongen. Zo grof dringt Hoplr niet binnen in de privacy van onze buurten, het vraagt ons enkel dat zelf te doen, vrijwillig… ‘Spoiler alert’: meer hierover later.

Citaat van Sami:

“De afgelopen weken en maanden kregen heel wat Gentenaars een brief in de bus om zich te registreren voor Hoplr, een privaat sociaal netwerk voor je buurt dat focust op sociale interactie tussen inwoners en het engagement in de buurt.

Bewoners kunnen er spullen of diensten uitwisselen, initiatieven lanceren, evenementen aankondigen, meldingen doen of gewoon elkaar beter leren kennen. Daarnaast laat Hoplr toe meldingen van de stad, politie, brandweer… te ontvangen. In de uitnodiging staat alvast te lezen: “In samenwerking met IVAGO”.”

Sami wou ook nog weten of er al overleg was geweest met Hoplr over samenwerking en:

“Zullen ook andere stadsdiensten gebruik maken van Hoplr om aankondigen te doen of om te monitoren wat leeft in de wijken? Bijvoorbeeld de wijkregisseurs van de Dienst Beleidsparticipatie of de buurtinspecteurs.”

Het antwoord van Termont is zeer gedetailleerd, via deze link kan je het zelf lezen, toch wil ik de aandacht vestigen op puntje 3 waar Hopr intussen zelf zedelijk over zwijgt:

“de aankoop van anonieme statistische informatie over de interacties die plaatsvinden, de gespreksonderwerpen die veel worden gebruikt, enzovoort.”

Ongeveer drie weken later lezen we in De Morgen over een totaal ander voorstel van een non profit ontwerper Indienet over een implementatie van Indieweb in Gent. Deze technologie maakt het mogelijk dat iedereen eigenaar blijft van wat hij/zij op het internet plaatst, altijd de controle bewaart over de zijn/haar ‘content’ en deze uitwisselbaar is met andere gebruikte internet diensten. De krant vond dit belangrijk genoeg om er twee artikels aan te weiden op dezelfde dag: “Gent wil burgers eigen stukje internet geven” (De Morgen, 9/10/2017) en “Surfen zonder uitgemolken te worden is een mensenrecht” (De Morgen, 9/10/201)1.

Verkennende gesprekken over een dergelijk portaal passen volledig in de ambitie van de Stad om van Gent een ‘smart city’ te maken. Een citaat van Freek Evers in De Morgen:

“Een digitale laag op een stad leggen kan helpen om verkeersknopen op te lossen, om afvalophaling efficiënter te doen verlopen, om minder energie te verspillen of om geen voedseloverschotten meer weg te gooien. De belangrijkste voorwaarde is dat de stad toegang heeft tot data die ter beschikking worden gesteld door burgers en dat ze daar veilig mee omspringt. ”

Continue reading Hop, hop hop… Hoplr, aanzet van een onderzoek naar de impact van locale sociale media op ons dagelijks leven

Sociale Cohesie en Sociale Rechtvaardigheid

Definities sociale cohesie

 

Door de de onderzoekers betrokken bij de Europese barometer voor sociale cohesie wordt deze als volgt gedefinieerd:

“Wij definiëren de sociale cohesie dus als de mate van de sociale saamhorigheid in een territoriaal gedefinieerd geopolitieke entiteit. Sociale cohesie is eerder een kenmerk van het collectief in deze entiteit, dan een kenmerk van individuele leden. Een hechte samenleving wordt gekenmerkt door betrouwbare sociale relaties, een positieve emotionele verbondenheid van haar leden met de entiteit en een uitgesproken focus op het algemeen welzijn. Elk van deze drie domeinen heeft drie dimensies, die afzonderlijk kunnen worden gemeten.1” (Dragolov et al., 2013a, p.4)

Trends_Social_Cohesion_Belgium_B170
Eurobarometer Sociale Cohesie voor België

Continue reading Sociale Cohesie en Sociale Rechtvaardigheid

Hoplr going deep, an intro into research about the impact of local social media on our lives

Nederlandse versie

As the saying goes, if you don't pay for the product, you are the product. When looking solely at these corporate products, social media feels like the hellish extreme of late capitalism, Faustian bargains where consumers consume themselves. (Sarah Jeong, 2017)

Hoplr attracted our attention in Ghent on September 17, 2017. Sami Sougir, then the leader of the VLD  in the city council, now the sidekick of the new Mayor Mathias De Clercq, questioned Daniël Termont about its activities. Leaflets had been posted in every house in every street of the city. We all recall Google street view, when spy cameras entered our neighbourhoods. Hoplr doesn’t intrude our privacy that rough, it’s just asking us to do it ourselves, voluntarily… Spoiler alert: more about later.

A Google translated quote of Sami:

“In recent weeks and months, a lot of people from Ghent have received a letter to register for Hoplr, a private social network for your neighbourhood that focuses on social interaction between residents and engagement in the neighbourhood.

Residents can exchange items or services, launch initiatives, announce events, make notifications or simply get to know each other better. In addition, Hoplr allows reports from the city, police, fire department … to be received. In the invitation you can read: “In collaboration with IVAGO”.”

Sami wanted also to know if there had been a consultation about collaboration with Hoplr and:

“Will other city services also use Hoplr to make announcements or to monitor what is going on in the neighbourhoods? For example, the neighbourhood directors of the Policy Participation Department or the neighbourhood inspectors.”

The answer of the former Mayor is very detailed, you can read it yourself, though point 3. should be mentioned because Hoplr is very silent about this. Another Google translation:

“The purchase of anonymous statistical information about the interactions that take place, the topics of conversation that are frequently used, and so on.”

About three weeks later, we read in De Morgen about a completely different proposal from a not-for-profit designer Indienet, for an implementation of Indieweb. This technology makes it possible for everyone to remain the owner of what he/she posts on the internet, he/she always keeps control of its own “content” and makes that content interchangeable with all internet services.  The paper found this important enough to publish two articles on it on the same day: “Gent wil burgers eigen stukje internet geven” (De Morgen, 9/10/2017) and “Surfen zonder uitgemolken te worden is een mensenrecht” (De Morgen, 9/10/201).

Exploratory talks about this proposal between Aral Balkan and the strategic coordinator of the city, Karl-Filip Coenegrachts even reached an agreement to start a first phase of development as you can read on indienet.info:

“Indienet is an initiative led by Indie to explore the development and deployment of Federated Personal Web Sites (FPWS) to empower people with individual sovereignty and a healthy commons in the digital/networked age. The first round of development (Jan-April, 2018) was realised with financial support and development resources from Digipolis at the The City of Ghent.”

Continue reading Hoplr going deep, an intro into research about the impact of local social media on our lives