Category Archives: Unequality

De digitale kloof

Er is nog altijd zoiets als een digitale kloof. Volgens de ICT-enquête uit 2010, heeft 15% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar nog nooit een computer gebruikt en heeft 18% nog nooit op het internet gesurft.

Een computer is in 77% van de Belgische gezinnen (met minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar) aanwezig. In 2006 was dit slechts 57%. Ook bij het gebruik van internet merken we in 2010 een stijging: 73% van de Belgische huishoudens heeft een internetverbinding. In 2006 bedroeg dit 54%.

De digitale kloof hangt duidelijk samen met de arbeidssituatie, het opleidingsniveau en de leeftijd.

Zo heeft 18% van de werklozen nog nooit gesurft (in 2006 41%), tegenover 7% van de loontrekkenden (2006: 20%) en 8% zelfstandigen (2006: 20%). Studenten daarentegen zijn allemaal al eens op het internet geweest. 44% van diegenen die niet studeren, werken of werkzoekend zijn, is nooit op het internet geweest (2006: 67%).

Het opleidingsniveau speelt ook een rol: 36% van de laaggeschoolden heeft nog nooit internet gebruikt tegenover slechts 4% van de hooggeschoolden.

De digitale kloof neemt ook toe met de leeftijd: het internet is een nobele onbekende voor 35% van de mannen en 50% van de vrouwen tussen de 55 en 74 jaar.

Het verschil tussen beide geslachten blijft ook opmerkelijk als we het opleidingsniveau bekijken: ongeacht het opleidingsniveau scoren mannen beter zowel op het vlak van computergebruik als dat van internetgebruik.

Het percentage van de bevolking dat nog nooit op het internet heeft gesurft ligt in Wallonië hoger dan in de rest van het land. De Waalse gezinnen zijn ook minder vaak aangesloten op het internet. Sinds de laatste jaren zijn de verschillen tussen de drie gewesten echter aanzienlijk verminderd.

België bevindt zich met 77% in de Europese middenmoot wat betreft beschikbaarheid van een computer. In Frankrijk beschikt 76% van de huishoudens over een computer. Duitsland met 86% en Nederland met 92% doen het beter. Nederland is trouwens de beste leerling uit de Europese klas.

Wat betreft internettoegang, zit België met 73% op het gemiddelde van de EU-15. In Frankrijk ligt het percentage huishoudens met thuis toegang op internet op 74%, in Duitsland op 82% en Nederland als Europese koploper haalt 91% (bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Digitale (r)evolutie in België-anno 2010, persbericht 23 februari 2011).

Uit de meest recente cijfers van de EU-SILC enquête die het armoederisico becijfert bij de Belgische bevolking blijkt dat in 2009 bijna 5% van de bevolking over onvoldoende middelen beschikte om een pc aan te schaffen.

(Bron: Feiten en Cijfers. Is er werkelijk een digitale kloof?)

Bronnen

Feiten en Cijfers. Is er werkelijk een digitale kloof?

Wiki Informatiegeletterd

Digitale kloof tweede graad in Vlaanderen