Category Archives: Privacy

Het recht op privacy in Covid-19 tijden (3/3) To app or not to app

Vervolg van deel 2 en deel 1

Computers zijn goed in het simuleren van reële situaties, maar het kan ook omgekeerd. Als we wat zich online afspeelt op de sociale media eens naspelen in de reële wereld, komen we tot verrassende inzichten. Dan zie je dat we het in de reële wereld niet zouden pikken hoe we online behandeld worden. Apps kunnen ons extra diensten leveren, maar ze dringen veel dieper in ons leven binnen dan we denken. Om die inbraak te vermijden, zal de Corona app zorgvuldig moeten geconstrueerd worden. Voor alles zal ze betrouwbaar moeten zijn, en die technologie is er momenteel nog niet. Bovendien discrimineren apps. Maar ook een onbetrouwbare app heeft impact. Een paar privé firma’s die dergelijke apps aanbieden hebben nauwe banden met extreem rechts. Heel onrustwekkend.

Van het virtuele naar het reële

Stel u voor, ik ga de zondagvoormiddag naar de markt van Ledeberg, voorstad van Gent. Hier en daar spreek ik bekenden aan en praten we over de laatste gebeurtenissen. Maar er is een man, volledig in het zwart gekleed die mij constant volgt. Af en toe brengt hij een zwart bakje naar zijn mond en fluistert iets. Ik kan niet horen wat hij zegt. Vreemd.

Na de boodschappen ga ik meestal een koffie drinken in het Achthurenhuis. Vier vrienden zijn al gearriveerd. Ik ga er bij zitten. Het is mooi weer en we zitten buiten op het ruime terras. Floep en daar is die vent weer met zijn bakje. Op de markt had ik het met Thomas even gehad over de Lentewandeling van Accueil. En ik zit nog niet neer of daar komt iemand het terras opgestormd en die roept: “Ruime keuze van wandelschoenen bij Decatlon. VOJO HIKE 2 TEXAPORE MID – Outdoorschoenen, 20% korting. Voor € 87,95 in plaats van 109,95.” En hij legt een reclamefolder op tafel. Continue reading Het recht op privacy in Covid-19 tijden (3/3) To app or not to app

Het recht op privacy in Covid-19 tijden (2/3) De functies en disfuncties van privacy

Vervolg van deel 1

In het tweede deel heb ik geprobeerd om het privacyrecht aan de passen aan de virtuele realiteit geschapen door internet. Om twee redenen. Alhoewel het recht op privacy gedefinieerd is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, grijpt het in de praktijk nog altijd terug op het privaatrecht. Wie zich dure advocaten kan permitteren zit safe, wie dat niet kan heeft meer te vrezen. De tweede reden is dat de virtuele ruimte met haar resem aan extra mogelijkheden niet gedefinieerd is in de Universele Verklaring omdat ze in 1948 nog niet bestond. Mijn voorstel is om er ‘contextuele integriteit’ en ‘mentale integriteit’ aan toe te voegen.

Definities

Privacy, persoonlijke levenssfeer, privésfeer of eigen ruimte schermt personen of groepen af van bespieding en beïnvloeding. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt, of invloed op heeft. De afscherming van beïnvloeding wordt ook omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Het is een universeel mensenrecht, een fundamentele vrijheid en een grondrecht.

Privacy gaat om de afscherming van persoonsgegevens, het eigen lichaam, de woning of leefruimte, familie- en gezinsleven. Privacy omvat ook het recht vertrouwelijk te communiceren, zoals via brief, telefoon, e-mail.

Daar het recht op privacy zijn oorsprong vond in pre-digitale tijden was het gekoppeld aan de fysieke private ruimte. In de virtuele ruimte moet het geherdefinieerd worden. En dus losgekoppeld van de fysieke ruimte. Dit kan door het de definiëren in relatie tot de sociale gemeenschap.

Inhoudelijk blijven de doelstellingen dezelfde, maar het is nu ook gedefinieerd in functie van de sociale structuur. Door ook een sociaalpsychologische dimensie toe te voegen wordt het toepasbaar in de virtuele wereld. Tot onze eigen verbazing kunnen we nu ook toekennen aan een dakloze. Waarom zou deze geen recht op privacy hebben? Omdat hij geen huis heeft?

De sociaalpsychologische inhoud zal verder duidelijk bij de beschrijving van de verschillende contexten. Door het los te koppelen van de fysieke ruimte, kan het begrip verder evolueren. Dit is zeker nodig om de uitdagingen van de digitale maatschappij aan te gaan.

Het individueel recht op afscheiding geldt zowel in de private ruimte, de publieke ruimte als de virtuele ruimte.  Het is het recht zich terug te trekken uit het groepsgebeuren van de gemeenschap waar men deel van uit maakt. De uitoefening van dat recht mag geen negatieve implicaties hebben voor de geborgenheid in die gemeenschap 1. Het recht op afscheiding is een noodzakelijke toevoeging bij het recht op privacy in digitale tijden.

In een professionele context verwijst ‘recht op disconnectie’ op de expliciete afbakening tussen werktijd en thuistijd. De Internationale Arbeidsorganisatie pleit er al jaren voor . Frankrijk heeft al sinds 2017 een wet die werkmails verbiedt buiten bepaalde kantooruren.

Het recht op privacy wordt gegarandeerd door zowel artikel 3 als artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar vanuit de Belgische politiek is er weinig backing voor deze rechten . Het is tekenend dat de oprichting van een Mensenrechteninstituut reeds aansleept sedert 1993.

Het recht op afscheiding in de intieme sfeer

In de intieme sfeer is het recht op afscheiding absoluut, tenzij in een relatie misbruik wordt gepleegd of een van de twee de relatie wil verlaten. Voorbeelden van misbruik zijn, mishandeling, dwang, vernedering, paradoxale communicatie en ‘gaslighting’. Hier geldt het voorstel van Baldelli:

No person in his relationship with another should be exempt from judgement by a third. This is not to say that every two persons have to give regular accounts to or be spied by a third but that a third should be approachable for protection and redress if a person is abused or wants to terminate a relationship.” (Giovanni Baldelli, 1971, p. 87).

De intieme sfeer beperkt zich niet tot uw kot, zoals we in Covid-19 tijden zouden zeggen, het kan overal zijn. Een koppel dat ligt de foefelen in een bosje of verscholen achter een duin verdient met rust gelaten te worden. Voyeurs dienen zich te onthouden. Continue reading Het recht op privacy in Covid-19 tijden (2/3) De functies en disfuncties van privacy

Het recht op privacy in Covid-19 tijden (1/3) De oorsprong van het ‘recht op privacy’

In dit deel overloop ik de praktijken rond privacy vanaf 200.000 jaar geleden tot nu. Bij de jagers-verzamelaars was privacy gestoeld op persoonlijke autonomie en wederzijds respect. Geborgenheid, nabijheid, samenwerking en weerstand tegen hiërarchie waren de belangrijkste kenmerken van hun manier van leven. Eens de landbouw geïntroduceerd verdwijnen die aspecten een voor een. De macht van de clans beheerst vele levens. In het tweede millennium brokkelt de macht van de clans af in West-Europa. Rond 1500 is de persoonlijke autonomie in die mate toegenomen dat een strijd om godsdienstvrijheid losbarst. De positie van de vrouw blijft echter precair. Pas na de Franse Revolutie veranderen de zaken ten gronde. In theorie is nu iedereen vrij en gelijk voor de wet. Iedereen is beschermd tegen willekeur. Privacy wordt gegarandeerd op basis van het recht op privaat bezit. Maar het duurt tot 1948 voor privacy expliciet wordt vastgelegd in de universele verklaring van de mens.

Vooraf

Deze tekst is een ‘quick and dirty’ artikel maar wel over een onderwerp waar ik al zo’n tien jaar over schrijf, privacy en ‘computer mediated communication’. Het is mijn gewoonte van uitgebreid mijn bronnen te vermelden maar daar kruipt nu te veel tijd in. Je zal enkel een link naar cruciale bronnen vinden, daarvoor mijn verontschuldiging vooraf.

Bij de Jagers-verzamelaars

Bij de jagers-verzamelaars was er geen scheiding tussen publiek en privaat domein. Ze trokken rond in groepen van 50 tot 150 personen van het ene tijdelijke kampement naar het andere. De hutten stonden in een cirkel en ze hadden inkijk bij elkaar. Van privacy was er niet echt sprake. Nu dat had ook wel zijn redenen. In verslagen over de Batek in Indonesië – een nog levende groep jagers-verzamelaars – lezen we dat als er een leeuw in de buurt was, ze hun hutten nog wat dichter bijeen zetten. In de muil van de leeuw heeft men niet veel aan privacy. De jagers-verzamelaars waren afhankelijk van elkaar voor hun overleven. Niet alleen om zich te beschermen tegen predatoren, maar ook om voedsel te verzamelen en te jagen moest er nauw worden samengewerkt.

Daarentegen had elke jager-verzamelaar wel het recht om de groep de kiezen waarmee werd opgetrokken. Meestal had men de keuze tussen 5 à 10 groepen die dezelfde taal spraken en in het zelfde gebied foerageerden. Bovendien had iedereen het recht op afscheiding. Bijvoorbeeld bij pubers en adolescenten was dat wel eens nuttig. Als bijvoorbeeld de opgroeiende nog vrijgezellen te opdringerig werden gingen de meiden in groep gewoon een beetje verder kamperen om zo conflicten te vermijden. Zich als individu tijdelijk afscheiden van de groep werd geaccepteerd. Privacy was gebaseerd op persoonlijke autonomie en wederzijds respect. (Zie Endicott & Endicott.)

Continue reading Het recht op privacy in Covid-19 tijden (1/3) De oorsprong van het ‘recht op privacy’

Wire Personal, a Secure messenger for friends, families and small communities

Hackers were able to remotely install surveillance software on phones and other devices using a major vulnerability in messaging app WhatsApp, it has been confirmed.

The attack was developed by Israeli security firm NSO Group, according to a report in the Financial Times.

How was the security flaw used? It involved attackers using WhatsApp’s voice calling function to ring a target’s device. Even if the call was not picked up, the surveillance software would be installed, and, the FT reported, the call would often disappear from the device’s call log.

So if you want a secure messenger for friends, families and small communities, try WIRE.

Wire Personal is a secure, privacy-friendly messenger for personal use. It combines useful and fun features, audited security, and a beautiful, distinct user interface. It does not require a phone number to register and chat.

  • End-to-end encrypted chats, calls, and files
  • Crystal clear voice and video calling
  • File and screen sharing
  • Timed messages and chats
  • Synced across your phone, desktop and tablet

References

BBC

The Guardian

Virtual interview with Edward Snowden on 11/10/2014

Some quotes:

“When you say, ‘I have nothing to hide,’ you’re saying, ‘I don’t care about this right.’ You’re saying, ‘I don’t have this right, because I’ve got to the point where I have to justify it.’ The way rights work is, the government has to justify its intrusion into your rights.”

Continue reading Virtual interview with Edward Snowden on 11/10/2014

Not on a Social Network? You’ve Still Got a Privacy Problem

Privacy not my problem

When you discuss about privacy in a heteronymous group, there will always be at least one who states he/she has nothing to hide because he/she does nothing wrong. There are still people that cannot afford to be on the Net but some choose deliberately to ignore social networks and claim that privacy is not their problem either. But both categories are mistaken.

The_Bureau Continue reading Not on a Social Network? You’ve Still Got a Privacy Problem

Een sociaal netwerk is geen sociale gemeenschap

Last update: September 26, 2014

In dit artikel gaan we eerst na welke mechanismen aan de grondslag liggen van sociale netwerken, en welke de verdienmodellen zijn. In deel twee staan we stil bij de veranderingen die netwerken ondergaan in de loop van hun evolutie, van maatschappelijke relevante dienstverlening naar stofzuigers van data en ‘clickbait waar de gebruikers behandeld worden als nuttige idioten. In deel drie onderzoeken we negatieve impact van “sociale netwerken” op het sociale weefsel en de democratie, alhoewel vaak het tegenovergestelde wordt verkondigt.

Deel 1: Netwerk mechanismen en verdienmodellen

Visie op reële gemeenschap

Een reële gemeenschap is een groep individuen die een gemeenschappelijk doel hebben gesteld en dit samen willen realiseren. Het doel is samen te werken rond iets dat zich op het eigenste moment aanbiedt, bijvoorbeeld behoud van een natuurgebied, een goed en waardig leven voor allen, uitbating van een gemeen goed, aangename omgangsvormen,… of waarvan ze menen dat het zich zou kunnen stellen, bijvoorbeeld samenwerken bij calamiteiten, zinloos geweld voorkomen, bedreiging van de democratie… Dit veronderstelt drie belangrijke elementen, gelijkheid op basis van wederkerigheid, gezamenlijk belang en gezamenlijke zorg. De ander wordt gezien als (mogelijke) medestander en niet alleen als instrument om zijn eigen individuele doelen te bereiken. De communicatie is niet louter instrumenteel.

Het netwerk effect en de verborgen agenda

Aan de basis van het succes van netwerken zoals het telefoonnet of “sociale netwerksites” ligt een economisch principe, het netwerkeffect. Een netwerkeffect is het effect dat ervoor zorgt dat een product of dienst meer waarde heeft voor iemand, naargelang er meer gebruikers zijn die hetzelfde product of dezelfde dienst al gebruiken. Wanneer iemand in het netwerk stapt neemt de waarde ervan toe voor de gebruikers. Na verloop van tijd, als meer mensen in het netwerk stappen ontstaat er een bandwagon effect. Dit is gebaseerd op een denkfout, waarbij een mening eerder wordt geloofd naarmate er meer medestanders zijn voor die mening. Het is aantrekkelijk om mee te lopen met de grootste massa.

In de economische theorie is het Bandwagon-effect de wisselwerking tussen de voorkeur van een consument en de vraag. Deze interactie wordt beïnvloed door het consumptiegedrag van de andere consumenten. Wanneer een consument bemerkt dat andere consumenten een bepaald goed kopen, stijgt de individuele voorkeur van deze consument voor dat bepaalde goed.

Positieve netwerkeffecten creëren een positieve feedback. Maar netwerken blijven niet oneindig groeien. Op een bepaald punt treedt verzadiging. Zo heeft het vandaag niet echt veel zin om het wegennet uit te breiden, het zal waarschijnlijk telkens terug dichtslibben. Dit noemen we congestie.

Tijdens de internet hype noemde men dit verschijnsel Metcalfe’s Law. Dit is nogal speculatief want er zijn nergens empirische bewijzen voor deze veralgemening. Het heeft wel dertig jaar geduurd tot men enig bewijs vond voor die wet – er zijn ook tegenvoorbeelden. Wat wel vast te stellen viel is dat het netwerk effect meestal leidde tot monopolies.

Metcalfe’s Law

Continue reading Een sociaal netwerk is geen sociale gemeenschap